SSI-Phúc lợi Công cộng- Thu nhập An sinh Bổ sung

Hội thảo này được tài trợ một phần bởi Dịch vụ cho Trẻ em California  Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) là một chương trình bổ sung thu nhập liên bang được tài trợ bởi doanh thu thuế chung (không phải thuế an sinh xã hội):• Chương trình được thiết kế để giúp người già, mù và người khuyết tật, những người có ít hoặc không có thu nhập; và• cung cấp tiền mặt để đáp ứng như cầu cơ bản về thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn.Nộp đơn xin SSI có thể gây nhầm lẫn và không có sự suy đoán nào có thể dẫn đến việc từ chối.Hãy đến và tìm hiểu về những gì bạn có thể làm để tăng khả năng đạt được kết quả tích cực.Gọi 408-727-5775 để đăng ký-Số ghế ngồi giới hạn Khóa đào tạo này chuẩn bị cho phụ huynh và những người chăm sóc khác nộp đơn xin Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và tăng khả năng phê duyệt lần đầu bằng cách cung cấp cho người tham dự kiến thức về các bước cần thực hiện để chuẩn bị cho quá trình quan trọng này. Những người tham gia sẽ học thông qua bài giảng, thảo luận, viết, thực hành và đối thoại.  Trong buổi hướng dẫn, quý vị sẽ được biết về: Điều kiện Quá trình nộp đơn Hồ sơ bịnh án Danh sách của những khuyết tật  Và tất cả các vấn đề liên quan đến dịch vụ trợ cấp nầy Chương trình huấn luyện này được thực hiện bởi sự tài trợ một phần của Silicon Valley Community Foundation