Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern Modern G…

Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern gyda Emma Stevens-Johnson   Pris Masnachol = £85 (Iaith y cwrs = Saesneg) Modern General American Voice Wokshop with Emma Stevens-Johnson   Commercial Cost = £85 (Language of course = English)                          Mae cael acen cyffredinol Americanaidd gref yn un o’r sgiliau pwysicaf i unrhyw berfformiwr feistroli. Having a strong general American accent is one of the most important skills for any performer to master.  Nod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu’r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.  Yn ystod y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio hanfodion yr acen hon ac yn ymarfer ei chyseiniant a’i leoliad. The aim of this half day workshop is to enable actors to examine and practice using modern American to develop the accent for TV, Film and Theatre. During this workshop you will explore the fundamentals of the accent and practice its resonance and placement.     By the end of the workshop you should be able to: Employ strategies for placing the accent Recognise the pitch and resonance of the accent. Identify the placement of the vowels and consonants. Bring to life the accent with clarity, authority and natural flow. Erbyn diwedd y gweithdy, dylech fod yn gallu: Defnyddio strategaethau ar gyfer gosod yr acen. Adnabod y traw a chyseiniant yr acen. Tynnu sylw at leoliad y llafariaid a’r cytseiniaid. Gwireddu’r acen gydag eglurder, awdurdod a llif naturiol. Yn ystod yr ymarfer Perfformio, byddwch yn: Ymafer mewn partneriaeth ag aelodau eraill y cwrs i ddatblygu eich sgiliau eich hun Archwilio sut mae’r acen yn effeithio ar eich llais Darganfod sut mae’r acen yn gweithio mewn perfformiad. During the Performance Practice, you will: Practice in partnership with other course members to develop your own skill. Examine how the accent affects your voice. Discover how the accent works in performance.   Bydd digon o gyfle i rhoi theori ar waith. Bydd yr ymarfer yn cael eu saethu ar gamera ac yn cael eu chwarae yn ôl gyda sylwebaeth. Bydd adnoddau hefyd yn cael eu darparu. Dewch â drych bach a ffôn neu tabled sy’n cofnodi fideo. There will be plenty of opportunity to put theory into practice. These scenes will be shot on camera and played back with commentary. Resources will also be provided. Please bring a small mirror and a phone or tablet that records video. Hyfforddwr: Mae Emma Stevens-Johnson wedi gweithio o fewn ffilm a theledu ers dros 20 mlynedd. Mae’n ddarlithydd Astudiaethau Llais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae ganddi radd Meistr mewn Astudiaethau Lleisiol o Ysgol Lleferydd a Drama Royal Central, PGCE o Brifysgol Caerdydd a graddiodd o Ysgol Drama Rhydychen. Trainer: Emma Stevens-Johnson has worked within film and theatre for over 20 years. She is a lecturer at The Royal Welsh College of Music and Drama. She has a Masters in Vocal Studies from Central School of Speech and Drama, a PGCE from Cardiff University and is a graduate of the Oxford School of Drama. Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd. CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day. Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@ oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb). Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@ you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)  Diogelu Data  Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi’n cytuno i rannu eich data personol gyda’r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid.  Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe’i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.   Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi.  Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi’ ar ddiwedd y ffurflen archebu.  Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@ Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@     Data Protection Prospect’s BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.   In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry.  We will never use or share your data without your permission.  Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under ‘Your information’ at the end of the booking form. How to withdraw your consent or make a complaint If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@ If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance.  However, if you wish to make a complaint about the Training Department’s collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@ Polisi Canslo ac Ad-daliadau: Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu. Cancellation and Refunds Policy A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you’re no longer able to attend the workshop. Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@ er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol   If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@ in order to discuss your needs confidentially