EPALS – nowa formuła

Kurs EPALS – Kurs Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci zawiera również zagadnienia najczęściej występujących urazów w tej grupie wiekowej. Cele kursu: Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej, rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych. Adresaci kursu: Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne. Program: Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej miesiąc przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego dyskusje, pokazy i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). W czasie kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną, oraz praktyczną z zakresu: * rozpoznania dziecka poważnie chorego, * wprowadzenia do zaopatrywania dróg oddechowych, * zaburzeń rytmu serca, * pacjenta po urazie – zaopatrzenie, * resuscytacji noworodka, * opieki poresuscytacyjna. Stacje ćwiczeniowe, gdzie w realnych warunkach przeprowadzamy: * resuscytacja krążeniowo-oddechowa, * algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych, * udrażnianie dróg oddechowych, * stabilizacja kręgosłupa szyjnego – unieruchomienie, * dostęp do naczyniowy. Płynoterapia, leki, * bezpieczna defibrylacja, * zaburzenia rytmu serca. Scenariusze kliniczne: * niewydolność oddechowa, * niewydolność krążenia, * pacjent urazowy, * zatrzymanie krążenia, * resuscytacja noworodka. Pokazy: Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki. Ocena: Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. ************************************************************* Cena kursu Cena kursu EPALS – 1400 zł/os – (w cenie 2 obiady) Za uczestnictwo w kursie EPALS Ratownik Medyczny otrzymuje 15 punktów edukacyjnych ************************************************************* * szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji, według aktualnych wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji, * kurs EPALS jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/, * zajęcia prowadzone w małych (6-osobowych) grupach ćwiczeniowych, * uczestnik otrzymuje materiały kursowe na 4 tygodnie przed kursem, * kurs jest zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym, * okres ważności certyfikatu – 3 lata. Pokaż mniej Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms