Chrzest i jego dziedzictwo. Konferencja z okazji rocznicy…

Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” z Instytutu Historii UJK w Kielcach, Koło Historyczne Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach Oddział PTH w Skarżysku- Kamiennej Oddział PTH w Kielcach ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Chrzest i jego dziedzictwo. Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka z okazji rocznicy 1050-lecia chrztu Mieszka I. Kielce, 10-11.05.2016

Pokaż mi Pełny opis zdarzeń

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego otoczenie nie tylko włączyło państwo Piastów w zachodnioeuropejski krąg cywilizacyjny, ale miało doniosłe skutki dla przyszłości naszego kraju. W ciągu następnych wieków Kościół umacniał i rozbudowywał swoje struktury współuczestnicząc w budowie organizmu państwowego. Długofalowe procesy ewangelizacji i chrystianizacji, ogarniające całe społeczeństwo, miały fundamentalne znaczenie dla formowania się polskiej kultury narodowej i jej chrześcijańskiej tożsamości. Od późnego średniowiecza Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, słynąc jednocześnie z tolerancji i wolności sumienia. W warunkach braku własnego państwa kościoły były symbolami i ośrodkami pamięci oraz życia polskiego. Wiek XX przyniósł zniewolenia, które zostały w dużej mierze pokonane dzięki nauce Kościoła. Stąd też w kontekście długiego trwania szczególnie istotne wydają się pytania o swoistość polskiego chrześcijaństwa, formowanie się i funkcjonowanie struktur kościelnych na ziemiach polskich, kształtowanie się i rolę parafii, aktywność duchowieństwa, mentalność i kulturę religijną, liturgię, piśmiennictwo, a także architekturę i sztukę sakralną. Organizatorzy Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms